سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی قراخانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک، ساخت و تولید، پردیس دانشکده های فنی دان
ابوالفضل معصومی – دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک، پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران
محمد حبیبی پارسا – دانشیار دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، پردیس دانشکده های فنی دانشگ

چکیده:

در این مقاله، کشش عمیق ورق های ترکیبی با استفاده از فرایند هیدروفرمینگ توسط نرم افزار المان محدود ABAQUS شبیه سازی شده در این مقاله، کشش عمیق ورق های ترکیبی (TWB) با استفاده از فرایند هیدروفرمینگ توسط نرم افزار المان محدود ABAQUS شبیه سازی شده و عمق کشش مورد مطالعه قرار گرفته است. در شبیه سازی سنبه مربعی شکل در نظر گرفته شده است. فرم پذیری ورق های ترکیبی به ترکیب جنس و نسبت ضخامت وابسته است. اثر فرایند هیدروفرمینگ روی عمق کشش مورد بحث قرار گرفته و با فرایند کشش عمیق معمولی مقایسه شده است. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که، در فرایند هیدروفرمینگ تغییرات کرنش ضخامتی کمتر از کشش عمیق معمولی است، و عمق کشش بیشتری قابل دستیابی است.