سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا فروزان – استادیار دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان
سیدجعفر میرفتاح – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان
احسان کیانپور – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان
سیداحمد موسوی – مدیر امور مهندسی شرکت لوله و تجهیزات سدید

چکیده:

برای محاسبه و پیش بینی تنش های پسماند و گذرای حرارتی طـی فراینـد کوئنچینـگ اسـتوانه هـا از روش اجـزاء محدود استفاده شده است . تغییرات تنش های پ سماند در سطوح مختلف استوانه ها و در جهـات مختلـف شـعاعی و محوری محاسبه شده و به بررسی اثرات تغییر شعاع داخلی استوانه ها بر روی تنش های پسماند پرداخته شده اسـت . نتایج حاصل نشان می دهد که تنش های پسماند حرارتی به عنوان تنش های فشاری روی سطوح در تماس بـا سـیال خنک کننده ظاهر می شود . با حرکت به سمت عمق استوانه، این تنش ها کاهش یافتـه تـا اینکـه علامـت آن تغییـر مییابد و با نزدیک شدن به مرکز استوانه این تنش ها به تـنش کشـشی تبـدیل مـی گـردد . در ایـن تحقیـق قطعـاتی استوانه ای شکل تا زیر دمای آستنیته شدن گرم شد که در نتیجه تنش های مذکور تنها ناشـی از کـرنش پلاسـتیک اعمال شده در اثر گرادیان دما وکاهش تنش تسلیم جسم در دماهای بالا می باشد که در نهایـت بـه صـورت تـنش پسماند در قطعه باقی می ماند . هنگامی که این تنش ها از تنش تسلیم جسم فراتر رود ممکن است باعث انحـراف و یا حتی ایجاد ترک در قطعه گردد .