سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

جعفر امینی قراقیه – گروه فیزیک، دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان
مهدی سویزی – گروه فیزیک، دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان

چکیده:

در این مقاله ابتدا مدهای تشدید برای یکساختار میکروحلقه با استفاده از روش عناصر مرزی بدست آمده است و با این ساختار یکفیلتر تمام اپتیکی شبیه سازی شده است. در ادامه مدهای تشدید برای ساختار دیگری از میکروحلقه نیز بدست آمده است. برای انجام محاسبات، معادلات هلمهولتز مناسب برای انتشار مد الکتریکی عرضی، در داخل موجبر مستقیم و میکروحلقهها نوشته شده و این معادلات با استفاده از قضیه گرین به معادله انتگرالی تبدیل و به روش عددی عناصر مرزی حل شدهاند و توزیع فضایی مد مشخصه برای میکروحلقهها و موجبر به دست آمده است