سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهدی دهقان باغی – گروه فیزیک، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، شاهین شهر،
محمود سلطان الکتابی – گروه پژوهشی اپتیک کوانتی، گروه فیزیک، دانشگاه اصفهان
حسن ثقفی فر – دانشگاه صنعتی مالک اشتر، گروه تحقیقات اپتیک و لیزر
حسن عبادیان – دانشگاه صنعتی مالک اشتر، گروه تحقیقات اپتیک و لیزر

چکیده:

در تحقیق حاضر شبیه سازی عددی از مشدد منشوری لیزر U, Nd:YAG شکل، که کلیدزنی Q شده است، بیان می گردد. در این شبیه سازی اثر قطبش بر خروجی لیزر بررسی گردیده و ویژه مقدار قطبش و ضریب بازتاب معادل مشدد آینه استاندارد محاسبه می شود و انرژی خروجی آن بدست می آید. در ادامه این سامانه شبیه سازی شده است. نتایج حاصل با مقادیر تجربی بدست آمده مقایسه و تجزیه و تحلیل شده است.