سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رضا ترابی – دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان، گروه فیزیک
حسین ثقفی فر – دانشگاه صنعتی مالک اشتراصفهان،مجتمع دانشگاهی علوم کاربردی
مهدی سویزی – دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان، گروه فیزیک
حمیدرضا محمدی – دانشگاه اصفهان، گروه فیزیک

چکیده:

برنامه شبیه ساز لیزرTEACO2به منظور توصیف فرآیندهای دینامیکی تابشدر لیزرهای،TEACO2 طراحی شده است. این برنامه که با استفاده از یک مدل شش دمایی نوشته شده است، با دریافت مشخصات ورودی لیزر از قبیل ترکیب گاز، طول محیط بهره،اتلاف درون کاواک لیزر، سطح مقطع آینه خروجی و غیره، پارامترهای خروجی لیزر از قبیل بهره، دمای متناظر با هر یک از مدهای ارتعاشی ، توان، انرژی و پهنای پالسخروجی لیزر را محاسبه میکند