سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: یازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا جوانمردی – کارشناس ارشد مهندسی معماری کشتی، دانشگاه صنعتی شریف
محمدسعید سیف – استاد مکانیک دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
حسن صیادی – استاد مکانیک دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این مطالعه تاثیر موقعیت بدنه های جانبی برروی قدرت مانور شناور ترایماران مورد بررسی قرار گرفته است. برای شبیه سازی هیدرودینامیکی از نرم افزار تهیه شده در آزمایشگاه مهندسی دریا دانشگاه صنعتی شریف استفاده گردیده است. نرم افزار موجود توانایی شبیه سازی جریان گذرای دوفازی لزج غیرقابل تراکم اطراف شناور با استفاده از روش حجم محدودو چیدمان هم مکان را داراست. نتایج حاصل از شبیه سازی تاثیر بسزای موقعیت بدنه های جانبی را بر روی قدرت مانور شناور ترایماران نشان میدهد.