سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

احمد شاهمیری – بندر امام خمینی – پتروشیمی رازی – اداره بهره برداری – واحد DAP2
علی رضا رحیمی – بندر امام خمینی – پتروشیمی بندر امام – شرکت اکشن

چکیده:

این شبیه سازی برای مبدلهای حرارتی صفحه ای هوا به هوا محاسبه میزان بازیافت انرژی توضیح رفتار فرایندی و بالا بردن بازده انرژی سیستمهای حرارت، تهویه وهدایت هوا (HVAC) با استفاده از نرم افزار MATLAB ارائه شده است. در این شبیه سازی میزان انتقال حرارت در سه حالت جریان موازی، متقابل و متقاطع جهت تعیین بهترین حالت مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از شبیه سازی نشان داد بیشترین میزان انتقال حرارته یا بازیافت انرژی درمبدلهای حرارتی صفحه ای بهترتیب در حالت جریان متقاطع، متقابل و موازی صورت می گیرد. با افزایشنسبت حرارت (r) در شرایط دبی جرمی ثابت و حالت جریانهای مختلف، میزان انتقال حرارت، UavgA کاهش می یابند. تغییر در دبی جرمی جریانها نسبت به تغییر در r در حالتهای مختلف، تاثیر بیشتری بر میزان انتقال حرارت دارد. در حالت جریان متقاطع با کاهش دبی جریان های هوای ورودی ۱و۲ میزان انتقال حرارت Uavg , A کاهش ، NTU و اپسیلون افزایش می یابند. بیشترین میزان انتقال حرارت درحالت جریان متقاطع ، باکاهش نسبت انتقال حرارت (r) و دبی جرمی جریان ۲ صورت می گیرد.