سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ناصر سلامی – دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی شیمی
امیرعلی نوری خشکناب – دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی شیمی
مسعود استیری – دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی شیمی

چکیده:

مدل سازی و شبیه سازی مبد ل های کاتالیستی سه منظوره برا ی تبدیل همزمان هیدروکربن های نسوخته، اکسیدهای نیتروژن و مونواکسیدکربن انجام گرفت. مدل بر اساس حل همزمان معادلات موازنة جرم و انرژی در حالت گذرا است و در آن از معادلات سینتیکی غیرخطی استفاده شده است . علاوه بر واکنش های مرسوم، واکنش های بازساخت با بخار نیز مورد بررسی قرار گرفت .ضریب تأثیر برای در نظر گرفتن مقاومت نفوذ داخل لایة پوشش محاسبه شد . توزیع دما در مونولیت با استفاده از روشهای مختلف عددی برای حل معادلات دیفرانسیل جزئی (روش های تفاضل محدود ضمنی و صریح در ابعاد یک بعدی و دوبعدی و روش های المان محدود ضمنی و صریح در ابعاد یک بعدی ) به دست آمد . خروجی های مدل با داده های نمونة تجربی که از مقالات به دست آمده بود، مقایسه شد. درصد خطای میانگین برای روش های مختلف عددی در دامنة ۲/۴ تا ۳/۸درصد قرار گرفت.