سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

یوسف حسن زاده – استاد دانشکده عمران، دانشگاه تبریز
محمدتقی اعلمی – استادیار دانشکده عمران، دانشگاه تبریز
کیومرث روشنگر – دانشجوی دکتری دانشکده عمران، دانشگاه تبریز

چکیده:

تحلیل جریانهای روباز و تغییراتی که در طول زمان از نظر رسوبی در سیستم های انتقال آب و کانال های آبرفتی بوجود می اید، از دیرباز مورد توجه محققین و طراحان سازه های هیدرولیکی بوده است. به همین علت و روابط و معادلات فراوانی بصورت تجربی و تئوری ارائه گشته است. دراینمقاله شبیه سازی جریان و مدل ریاضی تغییرات بستر در جریانهای غیر دائمی و کانال های ابرفتی مورد توجه قرار گرفته است. از این رو معادلات یوستگی جریان، اندازه حرکت و پیوستگی رسوب به صورت مزدوج و با روش تفاضلات محدود صریح و بوسیله الگوی مک کورمک، با دقت از درجه دوم تحلیل گردیدهبا اعمال روش جیمسون نوسانات و خطاهای عددی به حداقل ممکن کاهش یافته. سپس با لحاظ کردن شرایط مرزی مناسب و معادلات انتقال رسوب رودخانه آجی چایدر ایستگاه و نیار قابلیت و کارایی مدل مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایجنشان می دهد که این مدل از توانائی لازم برای شبیه سازی روند تغییرات بستر و پروفیل سطح آب بصورت تابعی از زمان و مکان و کاربرد هر نوع معادله دبی رسوبی، برخوردار است.