سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

احمدرضا عظیمیان – استاددانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان
احمد صداقت – استادیار دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان
امیرحسین صدرفریدپور – کارشناس ارشد دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این مقاله به مدل سازی یک فن کوچک گریز از مرکز پره رو به جلو با استفاده از روش عددی (حجم محدود) پرداخته و از طریق آن، منحنی های مشخصه فن مربوطه تعیین شده اند. فن مدلسازی شده به ابعاد ۴۵ ضربدر ۴۵ ضربدر ۷ میلیمتر مکعب می باشد که به منظور خنک کاری یک رایانه کیفی مورد استفاده قرار میگیرد. برای انجام کار، معادلات حاکم بر جریان سیال به همراه مدل های مختلف اغتشاشی و با استفاده از شرایط مرزی مناسب حل شده است. متغیرهای جریان در داخل فن در دبی های متفاوت، درحالت سه بعدی به دست امده اند. نتایج حاصل از این مطالعه، به صورت منحنیهای هد بر حسب دبی، توان مصرفی بر حسب دبی و راندمان بر حسب دبی رسم شده اند، که با نتایج آزمایشگاهی موجود، همخوانی خوبی را نشان می دهند. این مدل سازی سه بعدی نوید خوبی را برای ارزیابی عملکرد فنهای گریز از مرکز در مرحله طراحی ارائه کرده ، از آن می توان در فرایند طراحی فن ها استفاده نمود.