سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیستمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدابراهیم موسوی ترشیزی – دانشگاه صنعت آب و برق – واحد تخصصی تحلیل خرابی ایران
علی رفیعی – دانشگاه صنعت آب و برق – واحد تخصصی تحلیل خرابی ایران
احسان الله سعادتی – دانشگاه صنعت آب و برق – واحد تخصصی تحلیل خرابی ایران

چکیده:

در این مقاله تلاش شـده اسـت بـه کمـک روش دینامیـک سیالات محاسباتی ) ) CFD به شبیه سازی مشعل مورد استفاده دربویلرهــای ۳۲۵ مگــاواتی نیروگــاه حرارتــی شــازند اراک پرداخته شود . این مشعل ها با توجه بـه تـوان حرارتـی بـالای مورد نیاز بویلرهای نیروگاه ، دارای توان حرارتی بالا و به تبـع آن پیچیدگی های خاص خود هستند . یکی از مسائل مهم در مشـعل هـای مزبـور تنظـیم مناسـب هوای احتراق و تقسـیم آن در مسـیرهای مختلـف ورود هـوا بدرون کوره می باشـد . عـدم تنظـیم نسـبت هـوای ورودی از مسیرهای مختلف مشـعل ( اولیـه، ثانویـه و …) باعـث ایجـاد اختلالاتی در برخی از مشـعل هـای ایـن نیروگـاه و در نتیجـه ایجاد خسارت های قابل توجهی شده است . هدف نهـایی ایـن شبیه سازی تاثیر هر یک از تنظیمات بر شکل و محـل تشـکیل شعله و در نهایت وضعیت احتراق می باشد . جهت تحلیل ایـن مسئله روش های مختلف تحلیلی و تجربی وجود د ارد، لـیکن با توجه به پیچیدگی های مشعل مزبـور، روش هـای کلاسـیک توان تحلیل جزئیات این مساله و در نهایت ارائه نتایج مطلوب را ندارند . بنابراین، این مشعل ها بـه روش CFD و بـا کمـک نرم افزار قدرتمند Fluent تحلیل شده است . گرچه این مسـاله با سوخت مازوت و سوخت گاز حل شد ه است ولـی بـرای رعایت اختصار، در این مقاله، فقط نتایج بدست آمده از شـبیه سازی مشعل در حالت استفاده از سـوخت گـاز طبیعـی ارائـه شده است