سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

امیر مهدوی – تهران، دانشگاه صنعتی شریف, دانشکده مهندسی هوافضا، دانشجوی کارشناسی ا
کاوه قربانیان – دانشیار

چکیده:

یک مدل محاسباتی برای بررسی میدان دما بین دو طرف (سمت راست و چپ) یک صفحه انتقال حرارت استک (Stack) سیستم سرمایش ترمواکوستیک در ماخ کم و متوسط ارائه می شود. این مدل بر اساس نتایج حاصل از تئوری ترمواکوستیک خطی کلاسیک می باشد و در قالب یک روش ریاضی تعادل انرژی است که به روش عددی تفاضل محدود صریح به آن پرداخته می شود . شرایط مرزی و فرضیاتی نیز در جهت ساده تر شدن محاسبات در نظر گرفته شده است ولی اساس فیزیک مسئله که همان مکانیزم انتقال حرارت در صفحات استک می باشد، حفظ خواهد شد. با توجه به مدل عددی ارائه شده، ساختار میدان دمائی متوسط در یک صفحه استک بررسی می شود و دیده می شودکه اختلاف دمائی که در ماخ های مختلف بین طرفین صفحه بدست می آید با نتایج تئوری خطی کلاسیک در این زمینه متفاوت می باشد و اختلاف دمای بین دو طرف (سمت راست و چپ) صفحه که بطریق روش عددی بدست آمده است از اختلاف دمای حاصل از تئوری خطی کلاسیک کوچکتر می باشد که میزان این اختلاف در اعدادپائین و متوسط و اعداد ماخ بالا متفاوت می باشد. با استفاده از روش ارائه شده در این کار، به بررسی عوامل موثر در چگونگی ایجاد این انحرافات که در اعداد ماخ پائین و متوسط ناشی از اثرات حرارتی واقع در لبه های طولی صفحه استک می باشد و در اعداد ماخ بالا ناشی از اثرات غیر خطی دمای نوسانی می باشد می پردازیم و در نهایت به مقایسه ای نیز بین نتایج بدست آمده در این تحقیق با سایر نتایج حاصل از کارهای دیگرمحققین می پردازیم .