سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: پنجمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

داوود محمدی بالان – کارشناس ارشد مهندسی استخراج معدن، شرکت تحقیقات و کاربرد مواد معدنی
محسن حسینی – کارشناس ارشد مهندسی استخراج معدن، شرکت تحقیقات و کاربرد مواد معدنی
علی اقبالی – کارشناس ارشد مهندسی استخراج معدن، شرکت تحقیقات و کاربرد مواد معدنی

چکیده:

آزمون بار نقطه ای بدلیل سرعت و سهولت آماده سازی نمونه و هزینه اجرای کم، یکی ازمتداولترین و پر کاربردترین آزمایش های صحرایی / آزمایشگاهی جهت تعیین مقاومت تک محوری سنگ (UCS) می باشد.
در بسیاری از پروژه ها جهت تعیین شاخص بار نقطه ای واحدهای سنگی در اعماق که زخنمون در سطح زمین ندارند نیاز است تا آزمون بار نقطه ای بر روی مغزه های حاصل از حفاری صورت گیرد، ولی به دلیل محدودیت درتعداد نمونه و انتخاب نمونه سالم (بدون ناپیوستگی و درزه و طول مناسب) گاهی تعداد آزمون ها بسیار کم شده و برای تعیین مقاومت تک محوری مناسب نمی باشند.
جهت رفع مشکل با استفاده از نمودار توزیع فراوانی نتایج حاصل از آزمون بار نقطه ای انجام شده ی پروژه مورد نظر یا پروژه های مشابه اقدام به تولید اعداد تصادفی (Random Numbers) نموده و با استفاده از روش مونت کارلو (Montecarlo method) اقدام به شبیه سازی (Simulation) نتایج آزمون بار نقطه ای می نماییم و در نهایت احتمال شکست را برای نمونه مورد آزمایش در یک بار وارده ی مشخص محاسبه خواهیم نمود.