سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدحسین میرباقری – استادیار دانشگاه صنعتی شریف
پرویز دوامی – استاد دانشگاه صنعتی شریف
پیتر لی – دکتری مواد امپریال کالج لندن
مرتضی شیرین پرور – کارشناس ارشدمواد ذوب آهن اصفهان

چکیده:

در پژوهش حاضر یک مدل عددی ارائه شده که قادر است نفوذ جریان مذاب بین شاخه های دندریت را در حـین رشد محاسبه نماید . در مدل حاضر از روش Solution Algorithm (SOLA) جهت حـل معـادلات جریـان سـیال استفاده شده است . رشد دندریت ها و جدایش غلظتی با استفاده از روش Cellular Automation (CA) به دسـت آمده است . نتایج شبیه سازی عددی جریان مذاب آل یاژهای Al-Si در بین شاخه های دندریت نـشان مـی دهـد کـه با افزایش جدایش غلظتی شکل ظاهری دندریت ( مقطع دندریت ) از حالت صاف سلولی به سمت شاخه دار شـدن با سطحی کاملاً ناصاف تغییر شـکل مـی دهـد . ایـن مطلـب باعـث جلـوگیری از جریـان یـافتن مـذاب در لابـه لای شاخه های دندریت می شود که بسته به مورفولوژی فضای بین دندریتی و خواص مویینگی، ضـریب نفـوذ پـذیری جریان تعریف می شود . در پـژوهش حاضـر نفوذپـذیری مـذاب بـا جـدایش غلظتـی و در نتیجـه شـاخه دار شـدن دندریت شبیه سازی و مدلسازی ریاضی شده است