سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمیدرضا غفوری – دانشیار گروه عمران دانشگاه شهید چمران اهواز
مژده مرادی – کارشناس مسئول هیدرولیک اهواز سازمان آبو برق خوزستان معاونت توسعه سد
بابک شهنی دارابی – کارشناس مسئول انرژی اهواز سازمان آب و برق خوزستان معاونت بهره برداری

چکیده:

در این مقاله مدلی تهیه شده است که توانایی پیش بینی نحوه انتقال و انتشار آلایننده های جامد و مایع، محلول و امتزاج پذیر در محیط متخلخل اشباع غیرهمگن و غیرایزوتروپ ( با سفره آبخوان آزاد و محصور) در حالت غیرماندگار به صورت دوبعدی و سه بعدی با در نظر گرفتن جذب و دفع سطحی و کاهش ماده(واکنش های شیمیایی) را دارا می باشد در تهیه این مدل رایانه ای که بزبان فرترن نوشته شده است از روش عددی اجزا محدود با المان های ۴ ضلعی و ۴ گرهی و ۸ گرهی همچنین المانهای مثلثی ۳ گرهی و ۶ گرهی و نیز المان شش وجهی ۸ گرهی استفاده شده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که سرعت جریان نقش بسیار موثرتری در انتقال آلاینده ها نسبت به عامل انتشار دارد، همچنین ضریب تاثیر (R) و ضریب کاهش (λ) نیز می توانند نقش موثری در کاهش انتقال و انتشار آلودگی ها ایفا نمایند.