سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مرضیه بهاری پنبه چوله – دانشجوی کارشناسیارشد دانشکده مهندسی زراعی دانشگاه علوم کشاورزی و من
رامین فضل اولی – استادیار دانشکده مهندسی زراعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی سار
علی شاهنظری – استادیار دانشکده مهندسی زراعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی سار

چکیده:

تثبیت کنارههای رودخانه باعث میشود که مسیر رودخانه به شکل دائمی، مطلوب و با پیچ های ملایم تبدیل شده و در نتیجه روند فرسایش و تخریب متوقف گشته و از هدر رفتن زمینهای زراعی، تخریب تأسیسات عمرانی و نقاط مسکونی حاشیه رودخانه ها جلوگیری گردد.اصلاح مسیر و اقدامات ساماندهی مسیر رودخانه باعث تثبیت کناره ها و حفاظت اراضی مزروعی و مناطق مسکونی از خطر تخریب و تهاجم سیلاب ها میگردد. از جمله اقدامات ساماندهی که در مقاله حاضر در رودخانه ماشلک مورد بررسی قرار گرفته اند گوره (خاکریز طولی) و آبشکن میباشد. شبیه سازی منطقه در دو حالت انجام شد ابتدا با در نظر گرفتن گوره و سپس بااستفاده توأم از سازه عرضی آبشکن و سازه طولی گوره انجام شده و پارامترهای هیدرولیکی آنها با هم مقایسه شدند. نتایج نشان داد که وجود آبشکنها باعث کاهش تنش برشی در مقاطع بین آبشکنها و در نتیجه کاهش فرسایش در نزدیکی خاکریزها شده و از نظر سازهای نیز آبشکن مانع از فرسایش شیروانی خاکریز ها شده است.