سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

همایون مطیعی – استا دیارگروه مهندسی آب – دانشگاه صنعت آب و برق،تهران
احمد اثنی عشری – کارشناس فنی گروه مهندسی آب و فاضلاب ، دانشگاه صنعت آب و برق
احمد سماوریزدی – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعت آب و برق،تهران

چکیده:

با رشد شهرها و شهرنشینی ، افزایش سطح نفوذ ناپذیر شهرها ناشی از مواردی از قبیل افزایش سطح مناطق مسکونی ، ساخت خیابانها و بزرگراههای جدید ، پارکینگها ، مناطق تجاری و صنعتی، نابودی با غها و زمی نهای خاکی حومه شهرها بوده و به همین دلیل تخلیه روانابهای شهری بخصوص در مناطقی که دارای بارندگ یها و رگبارهای شدید میباشد اهمیت فراوانی جهت حفظ بهداشت ونظم شهری دارد. برای درک حرکت هیدرولیکی جریان سیلاب در شبک ههای تخلیه، که در حقیقت یک جریان غیر دائمی م یباشد، دو گروه مدل ریاضی وجود دارد.مد لها ی گروه اول که براساس معادلات سن ونان ساخته می شوند و به مدل های دینامیکی معروف بوده و مدل های گروه دوم که بر اساس معادله ماسکینگام ساخته می شوند و به مدل های مفهومی مشهور م یباشند. گروه اول بهعلت استفاده از روش های پیشرفته ریاضی دارای حساسیت بوده و اشتباه در انتخاب گا مهای مکانی و زمانی نامناسب م یتواند منجر به ایجاد خطا های عددی گرددولی در عوض این امکان وجود دارد که بسیاری از پیچیدگی های سازه ای شبکه نظیر انشعابات، سرریز، شوت، و یا پدید ههای مهم هیدرولیکی نظیر برگشت آب و جریان تحت فشار را مدل سازی نمود. گروه دوم دارای مزیت سادگی محاسبات م یباشد ولی ضعف آن در دادن جوابهای کلی در هر مقطع مجرا می باشد و همچنین از مدل سازی سازه ها وپدیده های هیدرولیکی نظیر برگشت آب و جریان تحت فشار عاجز می باشد.