سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: پنجمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

امیر شمشکی – کارشناس ارشد زمین شناسی (آبشناسی)

چکیده:

بکارگیری مدیریت صحیح بهره برداری از آبخوان دشت ورامین مستلزم آگاهی از وضعیت تراز آب زیرزمینی در گذشته، حال و آینده است . برای نیل به این منظور و با توجه به کمبود اطلاعات لازم و پیچیدگی های موجود در تهیه مدلهای ریاضی قطعی (Deterministic models)، در این مقاله از مدل احتمالی (Stochastic model) توماس – فایرینگ استفاده شده است . مقایسه نتایج حاصل از این مدل و داده های مشاهده ای نشان می دهد که هر چند در بعضی سالها تطابق خوبی بین آنها وجود ندارد، لیکن در یک روند دراز مدت میزان خطا ناچیز می باشد . با ایجاد یک سری اعداد تصادفی و بکارگیری آن در مدل مذکور، میزان خطا در محاسبه متوسط تراز آب زیرزمینی از سال آبی ۶۸-۶۷ تا ۷۷-۷۶ حدود ۲۸ سانتیمتر بوده است که مقدار قابل ملاحظه یی نمی باشد . مدل مذکور برای شبیه سازی هیدروگراف واحد آبخوان در یک روند دراز مدت از کارایی مناسبی برخوردار است . با استفاده از مدل فوق پیش بینی می شود که از سال آبی ۷۷-۷۶ تا سال آبی ۸۱-۸۰ در متوسط میزان تراز آب زیرزمینی تغییر قابل ملاحظه یی صورت نپذیرد .