سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

جلال فروزش – دانشجوی دکترای مهندسی نفت دانشگاه شیراز
داود برزگری – کارشناس ارشد مهندسی گاز دانشگاه شیراز
سید شهاب الدین آیت اللهی – استاد مهندسی شیمی دانشگاه شیراز
عبدالحسین جهانمیری – استاد مهندسی شیمی دانشگاه شیراز

چکیده:

تولید ناخواسته آب از مخازن نفت در اثر مخروطی شدن پدیده ای است که معمولاً اتفاق می افتد و هزینه های عملیاتی تولید را افزایش داده و موجب کاهش عملکرد مکانیسم تخلیه و تولید از مخزن می گردد. در این تحقیق پدیده ی مخروطی شدن در مخازن نفتی معمولی با استفاده از نرم افزار شبیه ساز Eclipse ، مورد مطالعه جامع قرار گرفته وپس از ساخت مدل توسط نرم افزارتاثیر پارامتر های فیزیکی و سیالاتی مخزن بر زمان میان شکنی بررسی شده است. نتایج شبیه سازی نشان می دهند که با افزایش دبی تولیدی مخروطی شدن زودتر اتفاق افتاده و با کاهش فاصله سطح تماس آب و نفت از محل مشبک کاری زمان میان شکنی تسریع می گردد. بررسی نتایج همچنین نشان می دهند که با افزایش تخلخل و تراوایی عمودی مخزن زمان میان شکنی کاهش یافته و افزایش تراوایی در جهت افقی باعث به تاخیر افتادن مخروطی شدن می گردد.