سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فرشاد صحت زاده – گروه فیزیک ،دانشکده علوم پایه، دانشگاه مازندران، بابلسر
سعید میرزانژاد –
حسین آکو –

چکیده:

در این مقاله تعداد ۱۰۵۵الکترون را در برهم کنش با لیزر فمتوثانیه با قطبش مختلف بررسی می کنیم و شتاب گیری این دسته الکترون را همراه با بررسی سطح مقطع توزیع و پارامتر تابیدگی مورد بحث قرار می دهیم. موقعیت و سرعت اولیه الکترونها را به صورت کاتوره ای و با تابع توزیع گاوسی انتخاب می کنیم. دسته الکترون را در اوایل ، اواسط، و اواخر بر هم کنش بررسی می کنیم و مشاهده می کنیم که توزیع به صورت نیمه حلقه با یک رینگ از پالس خارج می شود. با وارد کردن پارامتر تابیدگی ، تاثیرات مقادیر مختلف این پارامتر را بررسی می کنیم . در ادامه، تاثیرات حضور یک میدان مغناطیسی محوری در فرایند بر هم کنش مذکور را تحقیق کرده و اثرات خود – میدان مغناطیسی را به صورت یک تقریب در تقویت شتاب بیان می کنیم.