سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مجید دلاور – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
سعید مرید – دانشیار گروه سازه های آبی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهرا

چکیده:

هدف از تحقیق حاضر ارائه روشی برای بررسی و شبیه سازی نوسانات و تراز ماهیانه دریاچه ارومیه می باشد. لذاسعی گردیده است که با استفاده از روشهای مختلفی چون معادله بیلان آبی دریاچه، معادله رگرسیون چندگانه و شبکه های عصبی مصنوعی (ANNs) نحوه شبیه سازی نوسانات دریاچه بررسی گردد. بدین منظور از داده های ماهیانه مولفه های موثر در بیلان دریاچه از قبیل دبی ورودی، بارندگی متوسط و تبخیر متوسط از سطح آزاد آب استفاده شده است. به منظور بررسی قابلیت روشهای به کار رفته در شبیه سازی نوسانات تراز آب از آنالیزهای عدم قطعیت و حساسیت استفاده گردید. نتایج مطالعات حاکی از آن است که مدل شبکه عصبی با کاربرد هم زمان دبی تجمعی ورودی، بارندگی ماهیانه و تبخیر ماهیانه دارای بهترین دقت و کمترین حساسیت در شبیه سازی نوسانات و تراز آب دریاچه می باشد. ولی عدم قطعیت نتایج حاصله از آن دارای دامنه بیشتری می باشد.