سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

محمد حبیبی پارسا – دانشیار دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه تهران
هادی داوری – دانشجوی کارشناسی ارشد شکل دهی فلزات دانشکده مهندسی متالورژی و مواد د
علی محمد هادیان – دانشیار دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه تهران.
محمود نیلی احمدابادی – استاد دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه تهران.

چکیده:

فرآیند جوشکاری اصطکاکی یکی از موثرترین فرآیندهای جوشکاری برای اتصال مواد همسان و ناهمسان میباشد، که در آن با استفاده از تبدیل مستقیم انرژی مکانیکی به حرارتی عمل جوشکاری بدون ذوب و تنها در حالت جامد و با اعمال فشار فورج انجام میپذیرد. در طول فرآیند جوشکاری اصطکاکی،پارامترهایی مانند سرعت چرخشی و فشار پارامترهای وابستهای چون دما، تنش، کرنشو تغییرات آنها را کنترل میکنند. اطلاع از پارامترهای وابسته، تعیین کننده بهینه پارامترها فرآیند و راهی برای بهبود طراحی و ساخت ماشین- های جوشکاری اصطکاکی می باشد.با این توصیفها شبیه سازی حرارتی- تنشی-کرنشی این فرآیند برای بدستآوردن میزان حرارت ایجاد شده در فصل مشترکدو قطعه، میزان کاهشطول قطعات در اثر جوشکاری اصطکاکی و به طبع آن پیشبینی و حدس اولیه ای از ساختار و کیفیت جوش حاصله امری حائز اهمیت میباشد. همچنین برای به دست آوردن پارامترهای بهینه جوشکاری استفاده از آنالیز المان محدود بسیار مفید میباشد. هدف عمده از انجام تحقیق حاضر شبیهسازی فرآیند جوشکاری اصطکاکی دوار هیبریدی در سه بعد برای نمونه های مسی استوانهای هم قطر میباشد. در این تحقیق به شبیهسازی ترمومکانیکی فرآیند جوشکاری اصطکاکی هیبریدی پرداختهشده و تاثیر پارامترهای فرآیند از جمله سرعت چرخشی که یکی از عمدهترین پارامترهای فرآیند میباشد بر آنالیز حرارتی -تنش-کرنشی و شکل منطقه جوشحاصله مورد بررسی قرارگرفته است