سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: نهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

عباس نصیرایی مقدم – گروه مهندسی برق و کامپروتر، دانشکده فنی دانشگاه تهران
حمید سلطانیان زاده – گر

چکیده:

فرض اولیه در تصویر گری به روش MRI، یکنواختی میدان مغناطیسی ساکن و قوی آن است. به دلیل شرایط عملی، بروز آشفتگی در این میدان مغناطیسی ساکن در حدود چند ppm اجتناب ناپذیر است. همین مقدار غیریکنواختی، کیفیت تصاویر به دست آمده را کاهش می دهد. شبیه سازی و اصلاح اثرات غیر یکنواختی مذکور در تصاویر MRI از طریق پردازش مورد توجه است. در این تحقیق آثار غیر یکنواختی میدان ساکن بر روی تصاویر انعکاس اسپین به کمک محاسبه میدان در گوشه جزء تصویرها شبیه سازی گردیده و سپس برای اصلاح اثرات مذکور دو روش مستقیم و معکوس ارائه و عملکرد آنها مقایسه شده است.