سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سعید علامه نژاد – محقق ارشد گروه تحقیقات فنی واحد تحقیق و توسعه، واحد تحقیق و توسعه شرکت
فرجام جاوید – محقق ارشد گروه تحقیقات فنی واحد تحقیق و توسعه، واحد تحقیق و توسعه شرکت

چکیده:

در این مقاله، نتایج مطالعات امکان سنجی و نیز درصد افزایش ظرفیت بخش جذب واحد استالدهاید شرکت پتروشیمی اراک ارائه شده است . ابتدا مبدلهای سرد کننده گاز خروج ی از راکتور استالده اید که وظ یفه چگالش آب و مواد سنگ ین همراه جریان استالدهاید تولیدی را به عهده دارند ، ب ه وس یله قابلی ت اتصالHYSYS-TASC و ASPEN PLUS- ASPEN BJACو برج جذب استالدهاید نیز با نرم افزارها ی ASPEN PLUS و HYSYS شب یه ساز ی شد . سپسمحدودیت ها ی هر یک از مبدلهای حرارتی شامل دمای خروجی، افت فشار س یال فرآیند ی و دما ی آب خنک کننده تعیین و حداکثر میزان افزایش ظرفیت آنها با استفاده از قابلیتCase Study در نرم افزار HYSYS و روش Sensitivity Analysisدر نرم افزار ASPEN PLUS مشخص گردید. در مرحله بعد پارامترهایی نظیر میزان استالدهاید در گاز خروجی از برج جذب، غلظت استالدهاید در محصول پایین برج، درصد تجمع ما یع در دان کامر(Downcomer Backup Percent)و فاکتور مشخصه طغیان به عنوان محدودیتهای این برج تعریف شده، با استفاده ازروش های فوق الذکرحداکثر میزان افزایش ظرف یت برج جذب نیز تعیین شد.با بررسی مقادیر ماکز یمم افزا یش ظرفیت ممکن برا ی تک تک مبدلها و برج جذب، کندانسور اول( ۱۰۰۱-E-) گلوگاه بخش جذب استالدهاید تشخیص داده شد. براساس نتا یج به د ست آمده ظرفیت بخش جذب واحد استالدهاید بدون هیچ گونه تغییر مکانیکی در تجهیزات آن تا ۱۱۶درصد و در صورت تعویض مبدل (۱۰۰۱- E) تا ۱۳۰ درصد قابل افزایش خواهد بود.