سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش کاربردهای مهندسی برق – قدرت در فناوریهای دفاعی
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
امیرحسین فتحی آشتیانی – کارشناسی ارشد مهندسی برق- پدافند غیرعامل دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران
حمید دهقانی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین (ع)
وحید صادقی زاده – کارشناسی ارشد مهندسی برق -پدافند غیرعامل دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران

چکیده:
در یک پست برق ، آنتن های مخابراتی که برای تبادل اطلاعات به صورت مایکروویو استفاده می شوند ، در بحث الکترومغناطیس تحت عنوان آنتن های ارادی مطرح می شوند و مجرای بسیار قوی برای نفوذ امواج الکترومغناطیس مخرب به تجهیزات الکترونیکی و کنترلی واقع در بخشin doorیک پست برق می باشند . از طرف دیگر کابل های فشار قوی روی دکل ها که وظیفه انتقال توان را برعهده دارند ، کابل های ارتباطی که انتقال جریان و برقراری ارتباطات کنترلی را بین تجهیزات مختلفی که در قسمتout doorیک پست برق واقع شده اند را میسر می کنند ، کابل های ارتباطی و کنترلی دفن شده در زیر زمین که مسیری برای انتقال فرامین اتاق کنترل به تجهیزات موجود درswitch yardهستند و همچنین اطلاعات مربوط به قسمت های حفاظتی موجود در بخشout doorرا به اتاق کنترل ارسال می کنند و نیز کابل ها و سیم های تلفن و غیره در بحث تهدیدات الکترومغناطیس (با توجه به گستره بسیار وسیع امواج الکترومغناطیس مخرب در بعد فرکانسی) به عنوان آنتن های غیر ارادی مطرح می شوند و مهمترین و مخرب ترین راه نفوذ این امواج به رک هاPLCو سیستمSCADAمی باشند از اینرو برآنیم تا در این مقاله میزان جریان القایی بر روی کابل ها را به کمک نرم افزارCSTشبیه سازی کنیم و در آخر راهکاری برای حفاظت کابل ها در برابر تهدیدات الکترومغناطیس ارائه کنیم