سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سپهر صدیقی – پژوهنده، واحد مهندسی واکنشهای کاتالیستی، مرکز تحقیقات کاتالیست، پژ
سیدرضا سیف محدثی – پژوهنده، واحد مهندسی واکنشهای کاتالیستی، مرکز تحقیقات کاتالیست، پژ
علی اکبر میرزائی – مهندس فرآیند واحد تبدیل کاتالیستی، مندسی پالایش، شرکت پالایش نفت شاز
محمدرضا علیزاده – رییس واحد تحقیق و توسعه، شرکت پالایش نفت شازند اراک

چکیده:

هدف واحد تبدیل کاتالیستی ، تولید بنزین با عدد اکتان بالا و تهیه مواد اروماتیک جهت صنایع پتروشیمی است که اهمیت استراتژیک و اقتصادی بالایی در کشور دارد . در ضمن هیدروژن نیز یکی از محصولات فرعی این وا حد است که درواحدهایHydrotreating و Hydrocracking استفاده می شود. در این تحقیق که در واحد تبدیل کاتالیستی پیوسته پالایشگاه اراک انجام گرفته است، در ابتدا این واحد توسط نرم افزارHysys-Refineryشبیه سازی شده و بعد از کالیبراسیون توسطماژول،Ref-Sim اعتبار شبیه سازی توسط آزمایشات میدانی (تست ران ) ارزیابی شده است . نتایج این ارزیابی نشان می دهد که شبیه سازHysys-Refinery و ماژول Ref-Sim توانسته اند این واحد را با دقت بسیار خوبی شبیه سازی نمایند . سپسآنالیز حساسیت این واحد با تاثیر متغیرهای مستقلی همچون دمای خو راک ورودی به راکتورها، نرخ جریان خوراک، دمایجداکننده تعادلی و جریان برگشتی بر متغیرهای وابسته ای همچون بهرهRON ،(Yield)و خلوص هیدروژن برگشتی موردمطالعه قرار گرفته و بهینهترین حالتها برای حداکثر تولید بنزین با بالاترین کیفیت پیشنهاد شده اند.