سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

جلال فروزش – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش شیمی ، نفت وگاز دانشکده مهندسی دانشگاه شیرا
داود برزگری – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش شیمی ، نفت وگاز دانشکده مهندسی دانشگاه شیرا
سیدشهاب الدین آیت اللهی – دانشیار بخش شیمی ، نفت وگاز دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز
عبدالحسین جهانمیری – استاد بخش شیمی ، نفت وگاز دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز

چکیده:

تولید آب از مخازن زیر زمینی نفت در اثر مخروطی شدن پدیده ای است که بطور معمول اتفاق می افتد و هزینه های عملیاتی تولید را افزایش داده و موجب کاهش عملکرد مکانیسم تخلیه و تولید از مخزن می گردد .مخروطی شدن آب در مخازن نفتی تحت رانش آب ، پدیده پیچیده ای است که باید به آن توجه شود . از آنجایی که مخروطی شدن آب بر بازیافت نهایی نفت تاثیر می گذارد شناخت و پیش بینی رفتار مخازن نفتی در ارتباط با این پدیده حائز اهمیت است.در بررسی پدیده مخروطی شدن و شبیه سازی آن هدف پیدا کردن سه کمیت دبی تولید بحرانی ،زمان نفوذ و نسبت آب به نفت تولیدی بعد از زمان نفوذ می باشد. در این تحقیق سعی شده است تا با ایجاد یک مدل ازطریق حل عددی معادلات دیفرانسیل حاکم بر مخازن نفتی و پیدا کردن سه کمیت مذکور ، رفتاراین نوع مخازن را در رابطه با پدیده مخروطی شدن پیش بینی کنیم. مقایسه نتایج این مدل با مدل های قبل ،دقت و قابل قبول بودن آن راتأیید می کند.