سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی محمودی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
محمود مشعل – استادیار گروه آبیاری دانشکده مهندسی کشاورزی، پردیس ابوریحان، دانشگاه
حسین صدقی – استاد و مدیر گروه آبیاری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد

چکیده:

شبیه سازی رواناب ناشی از بارندگی بخش اساسی در شبیه سازی چرخهی آب محسوب می شود . استخراج روابط بین بارش درسطح حوزه و جریان ناشی از آن که به صورت رواناب و سیلاب آشکار می گردد، مشکل و مسئله ای اساسی برای آب شناسان محسوب می شود . در طراحی پروژههای مهندسی آب و خاک، برآورد جریان های سیلابی ناشی از بارندگی از فراسنجههای تعیین کننده محسوب می شود . مدل HEC-HMS امکان شبیه سازی فرآیند بارش – رواناب را در حوزه آبخیز فراهم می کند . در این پژوهش با استفاده از دادههای ایستگاه هواشناسی امامه و ایستگاه آب
سنجی کمرخانی که در حوزه معرف امامه قرار گرفته اند، شبیه سازی و واسنجی چهار سیلاب انجام شد . از دو معیار هدف تابع انحراف معیار وزنی دبی اوج ۴ و تابع مجموع مربع باقیمانده ۵ برای بهینه سازی فراسنجه ها استفاده شد . سپس به منظور بررسی صحت فراسنجه ها، راست ی آزمایی آنها توسط چهار آب نمود دیگر انجام شد . نتایج به دست آمده حاکی از برازش مناسب آب نمودهای مشاهداتی و آب نمودهای برآورد شده بود که در نهایت نشان دهنده عملکرد مناسب مدل می باشد .