سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سعید علامه نژاد – واحد تحقیق و توسعه شرکت پتروشیمی اراک
سعید خواجه مندلی – واحد تحقیق و توسعه شرکت پتروشیمی اراک
فرجام جاوید – واحد تحقیق و توسعه شرکت پتروشیمی اراک

چکیده:

در این مقاله، مشکل جداسازی نامناسب و پیامدهای آن در برج دی بوتانایزر واحد الفین پتروشیمی اراک مورد بررسی قرار گرفت ه است . دو راهکار ”بهینه سازی شرایط عملیاتی “ و”یافتن محل بهینه ورود خوراک “ برای رفع مشکل مذکور عملی به نظر می رسید . بنابراین ابتدا دی بوتانایزر با نرم افزارهای CHEMCAD و PRO/II ،HYSYS شبیه سازی شد . سپس کمینه کردن میزان اتلاف۴Cدر محصول پایین برج به عنوان تابع هدف تعیین، محدودیت ها مشخص و شرایط عملیاتی بهینه سازی گردید . نتایج نشان دادکه جداسازی را نمی توان با تغییر شرا یط کارکر د برج بهبود بخشید . به منظور بررسی راه حل دومتعیین محل بهینه سینی خوراکضمن جابجایی محل ورود خوراک به برج از سینی ٢٦ تا ١١ در نرم افزار شبیه ساز، تمام مراحل بهینه سازی انجام شد و تغییرات مهم ترین پارامترهای برج نظیر بار حرارتی ریبویلر و کندانسور، جر یان برگشتی، دبی محصولات و میزان اتلاف برش ۴C به ازایسینی های مختلف خوراک ترسیم گردید . تحلیل نمودارها بیانگر آن است که برای بهبود جداسازی باید محل ورود خوراک را ازسینی ٢١ به ١٥ تغییر داد. با انجام این کار تولید برش ۴C به میزان ١٦ تن در روز افزایش خواهد یافت.