سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

احمد شامیری – بندر امام خمینی، مجتمع پتروشیمی رازی، اداره بهره برداری، واحدDAP2

چکیده:

توجه به بالا بودن میزان مصرف انرژ ی، خوردگی و اتلاف حلال در سیستم منواتانول آمین (MEA) بهینه سازی فرآیند دفعCO2 واحد آمونیاک بررسی گردید . بر اسا س طراحی سیستم برای بهینه سازی از حلالهای آمین ی، دی اتانول آمین،(DEA) دی گلیکول آمین ،( DGA) متیل دی اتانول آمین (MDEA) و تری اتانول آمی ن(TEA)جاذب خوبی TEA و MDEA ، DEA استفاده گردید. نتایج حاصل از شبیه سازی فرآیند نشان داد که حلالهای برایCO2نبوده و حلال DGAنیز انرژی زیادی برای احیاء نیاز دارد لذا استفاده از این حلالها بهینه نبوده و از حلالهای ترکیبیMEA + MDEAو MDEA + DEAاستفاده گردید که نتایج حاصل از شبیه سازی نشان دادحلال ترکیبیMDEA + MEA جذب ۲ CO بهتری نسبت به حلال ترکیبی DEA + DEAدارد و برای مقایسه با حلال MEA حلال ترکیبی ، MDEA + MEA در غلظتهای مختلف استفاده شد و واحد شبیه سا زی گردید که نتایج نشان داد حلال ترکیبی MDEA + MEA با غلظت (wt) MEA ) 8% و %۱۲ (wt) MDEAجذب بهتر و مصرفانرژی، اتلاف و خوردگی کمتری نسبت به حلالMEAدارد.