سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علیرضا عمادی – دانشجوی دکتری سازه های آبی دانشگاه تربیت مدرس
مجمئجواد منعم – استادیار گروه سازه های آبی دانشگاه تربیت مدرس
حسام قدوسی – دانشجوی دکتری سازه های ابی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

یکی از مهمترین عوامل ایجاد جریان های غیرماندگار در اکثر کانالهای آبیاری تغییرات نیاز آبگیرها می باشد. در چنین شرایطی اگر تغییرات عمق و دبی جریان بدستی شناخته نشده و کنترل نشوند آبگیرها بیشتر یا کمتر ازمقدار مورد نیاز خود آبگیری می کنند که باعث ایجاد تلفات بهره برداری یا کمبود تحویل آب میشوند. در این تحقیق مدل هیدرودینامیک ICSS جهت آنالیز جریاتن غیرماندگار بوجود آمده در اثر تغییرات نیاز کانال E1R1 شبکه آبیاری در مورد استفاده قرار گرفت و زمانبندی و تنظیمات مناسب سازه ها در طول کانال با استفاده از آن تعیین شده است. در این تحقیق سه گزینه با افزایش ۲۰%نیاز آبگیرهای پایین دست با بسته یا باز بودن آبگیرهای بالادست در نظر گرفته شد. این سه گزینه جهت تحویل ۶ ساعته آب به آبگیرها در حالت عدم انجام عملیات بهره برداری به منظور تعیین مقدار آب مازاد تحویلی به آبگیرها شبیه سازی شد برمبنای نتایج شبیه سازی عملیات بهره برداری مناسب تعیین شد. مقدار تلفات آب در دو حالت انجام و عدم انجام عملیات بهره برداری محاسبه شد و مشخص گردید که انجام عملیات بهره برداری مناسب تا چه اندازه در کاهش تلفات بهره برداری موثر است. بیشترین میزان کاهش تلفات آب در اثراجرای عملیات بهره برداری توصیه شده ۳۹۶۲ مترمکعب بدست آمد.