سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حسن کریمی – استادیار دانشکده هوافضا دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
جلال محمدی – دانشجوی دکتری مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مهدی قنادی – کارشناس ارشد هوافضا دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکده هوا

چکیده:

در این پژوهش رفتار و نحوه عملکرد المان های مرتبط با سیستم دمش مخازن پیشران بااستفاده از محصولات احتراق مولد گاز اصلی و کمکی در یک موتور سوخت مایع مورد تحلیل وب ررسی قرار گرفته است. بدین منظور پس از بررسی تعاریف و مفاهیم اولیه پیرامون عملکرد اینگونه سیستم ها،معادلات دینامیکی و ترمودینامیکی حاکم بر المان های سیستم دمش بدست آمده اند. در مرحله بعدی با استفاده از الگوریتم های خاصی رفتار عملکردی این نوع سیستم دمش در قالب یک برنامه کامپیوتری مدل شده و در نهایت نتایج حاصل از این مدلسازی و تاثیر پارامترهای مختلف جریان سیال برعملکرد بهینه مولد گاز ارائه گردیده است. همچنین رفتار پارامترهای عملکرد گاز دمشی بر حسب زمان در داخل مخازن مورد بررسی قرار گرفته و با داده های تجربیحاصل از تست گرم سیستم دمش مقاسیه و مشاهده شد که استفاده از روش مطرح شده نتایج مناسبی را جهت مدلسازی سیستم دمش مولد گازی ارائه میدهد.