سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدعلی کریمی – شرکت برق منطقه ای فارس ایران
حسین محسنی – دانشگاه تهران، ایران
فرشاد فرامرزی – شرکت برق منطقه ای فارس ایران

چکیده:

یکی از معضـلات شـبکه هـای فـوق توزیـع وجـود خطـوط طولانی در فیدرهای خروجی و بروز اتصالیهایی بـا امپـدانس بالا و یا نامتعادلی شبکه بوده که حفاظتهای معمـولی قـادر بـه تشخیص آنها نبوده و در دراز مدت باعث آسیب رسـاندن بـه ترانس زمین پستهای فوق توزیع می گردد . در این مقاله یـک رلــه هوشــمند حفاظــت تــرانس زمــین طراحــی و نمونــه آزمایشگاهی آن سـاخته شـده کـه قـادر اسـت اتصـالیهای بـا امپدانس بالا ، یا نامتعادلیها و جریانهای نشتی را تشخیص داده و با توجه به مشخصه ترانس زمین قبل از آسیب دیدن ترانس مذکور آلارم و یا تریپ را صادر کند .