سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مرتضی سالاری – دانشجوی کارشناسی ارشد آبشناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
مهدی اژدری مقدم – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

در این تحقیق جریان آب زیرزمینی در جلگه ی چاه هاشم در دشت اسپکه در غرب ایرانشهر مدل سازی شده که در آن از لاگهای حفاری، آماربرداری از منابع آبی، دادههای پیزومتری و آزمایشات پمپاژ استفاده شده است . این مدل به منظور شناخت خصوصیات هیدروژئولوژیکی، مصرف بهینه و مدیریت سفره استفاده شده است . به علت نوسانات کمتر در تراز آب زیرزمینی بهمن ۱۳۸۱ ، این ماه به عنوان شرایط پایدار مورد واسنجی قرار گرفت که نتایج حاصله قابل قبول بود . سپس از اسفند ۱۳۸۱ تا بهمن ۱۳۸۲ به عنوان شرایط ناپایدار مورد واسنجی قرار گرفت . آنالیز حساسیت و صحت سنجی ( برای اسفند ۱۳۸۲ تا بهمن (۱۳۸۳ نیز بر روی مدل اعمال گردید . در انتها پیش بینی سفره برای شهریور ۱۳۸۸ و مدیریت آبخوان صورت گرفت . نتایج نشان می دهد که بیلان سفره منفی است و نفوذپذیری رسوبات از جنوب به شمال کاهش مییابد . باید مناطق دارای افت زیاد در منطقه شناسایی شده و از حفر چاه در این مناطق جلوگیری شود . در گام بعدی باید مقدار پمپاژ از چاه های این محدوده را اصلاح کرد به گونهای که روند کاهش سطح آب منطقی باشد . برای مناطق دیگر آبخوان نیز میزان برداشت مجاز تعیین شود و با اعمال قانون از برداشت بیش از حد مجاز جلوگیری شود . لازم است که مدیریت بهره برداری تلفیقی و بهینه ای جهت بهرهبرداری از منابع آبهای زیرزمینی و سطحی صورت گیرد .