سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش موتورهای درونسوز

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

وحید اصفهانیان – دانشیار گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی، دانشگاه تهران
علی صلواتی زاده – محقق موسسه عالی پژوهشی خودرو، سوخت و محیط زیست، دانشکده فنی، دانشگاه
محمدمهدی نصرآزادانی – محقق موسسه عالی پژوهشی خودرو، سوخت و محیط زیست، دانشکده فنی، دانشگاه
سید مجتبی میرسهیل – محقق موسسه عالی پژوهشی خودرو، سوخت و محیط زیست، دانشکده فنی، دانشگاه

چکیده:

در این مقاله یک مدل دو ناحیه ای برای حل احتراق در موتورهای درونسوز و محاسبه پارامترهایی از جمله نرخ تغییر فشار، دما، سطح جبهه شعله و سرعت آن ارائه می گردد. در مدل پیشنهادی پس از تعیین سرعت شعله از روابط تجربی موجود، سطح جبهه شعله به همراه حجم نواحی سوخته و نسوخته از طریق ایجاد یک شبکه سه بعدی و شمارش نقاط داخل هر ناحیه محاسبه می گردد. از سوی دیگر، با فرض تعادلی بودن احتراق و در نظر گرفتن ده گونه شیمیایی به عنوان محصولات و استفاده از جداول JANAF، کسر مولی محصولات احتراق در ناحیه سوخته محاسبه می شود. با استفاده از این مدل پارامترهای احتراق موتورهای جرقه ای گازسوز و بنزینی برای زمان های جرقه و محل های متفاوت شمع و نیز ابعاد مختلف محفظه احتراق محاسبه شده و با هم مقایسه می گردند. مدل ارائه شده قادر به پیش بینی پدیده کوبش در موتورها نیز می باشد.