سال انتشار: ۱۳۹۲

محل انتشار: دومین همایش ملی آینده پژوهی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمدرضا یاورزاده – کارشناسی ارشد، دانشجوی دکتری آینده پژوهی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی تهران
ابراهیم حاجیانی – دانشیار جامعه شناسی، مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام

چکیده:

این مقاله به دنبال آن است که زمینه آشنایی بیشتر با روش شبیه سازی را فراهم کند. اگر چه شبیه سازی در مقایسه با سایر روشهای آینده نگاری در ابعاد تعیین نیروهای پیش ران، ارایه انواع آینده ها و تشریح مکانیسم های علّی، قدرتمند و پرتوان است لیکن ناتوانی در قابلیت اعتباربخشی به یافته ها، از نقاط ضعف ذاتی این تکنیک است. در دساته بنادی ساه گاناه تکنیک های آینده نگاری نیز شبیه سازی در زمره روشهای کیفی جای دارد. این مقاله ضمن اشاره باه جایگاه شبیه سازی در میان سایر روش های آینده نگاری و تشریح گام ها و مراحل اجرای آن و با بهره گیری و اشاره به یافته های دیگر محققان و نیز با ذکر یک نمونه کاربردی این تکنیک در مدیریت رفتار یک جمعیت عظایم ، در صدد جلب توجه بیش از پیش پژوهشگران رشته آینده پژوهی و ترویج کاربرد این روش است و آنچه در نهایت مورد تاکید قرار می گیرد این نکته است که در مطالعات آینده و هنگام بهره گیری از روشهای مختلف آینده نگری که هر یک نقاط ضعف و قوت مربوط به خود را دارند آشنایی با نقاط قوت تکنیک شبیه سازی و تلفیق آن با سایر روشهایی که ممکن است در برخی ابعاد فاقد نقاط قوت این تکنیک باشند راه گشا خواهد بود. به همین منظور در پایان، مدل پیشنهادی برای ترکیب شبیه سازی با برخی از تکنیک های دیگر برای ایجاد هم افزایی میان روشها ارایه شده است.