سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی یزدیان ورجانی – دانشگاه تربیت مدرس ایران

چکیده:

سرعت باد و ضخامت یخ دو کمیت بسیار مهم در بارگـذاری برج های خطوط انتقال نیرو محسوب می شوند . بطـور معمـول در مورد سرعت باد و ( جهت وزش آن ) اندازه گیـری مناسـبی در ایستگاه های هواشناسی ایران انجام می گیرد که با توجه بـه این اطلاعات می توان براساس تحلیل آماری، تو ابـع توزیـع و پارامترهای مربوطه را برای بـاد بعنـوان یـک متغیـر تصـادفی استخراج نمود . ولیکن در مورد یخزدگی کابل ها ( و ضـخامت یخ دور کابل ) هیچگونه اندازه گیـری انجـام نمـی گیـرد . بـرای برطرف کردن این نقیصه از روش های شـبیه سـازی یخزدگـی استفاده می شود . در این مقاله ضمن معر فی روش CRREL در مدلسازی ضـخامت یـخ روی کابـل هـا، نتـایج حاصـل بـرای ضخامت یخ معمولی و یخ سنگین براسـاس آمـار هواشناسـی ۴۰ سالة شهر تهران، ارائه می گردد .