سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

بابک خلیفه سلطان – گروه انرژی و مدیریت مصرف پژوهشکده انرژی و محیط زیست پژوهشگاه نیرو، ایر

چکیده:

افزایش مخارج تولید انرژی الکتریکی و مسائل مربوط به مدیریت بار در بخش ساختمان متخصصین را برآن داشته است که روشها وراهکارهای جدیدی برای بهینه سازی مصرف و توزیع یکنواخت تقاضا برای مصرف انرژی بکارگیرند (Mohmmadi-Ardehali et al, 1996 ,EPRI, 1995) . ذخیره سازی بدین معنی است که زمان استفاده بازمان تولید
متفاوت بوده وبرای بهره برداری مناسب ازتجهیزات موجود وانتقال بار، نیاز به یک سامانه میانی ویا مخزن ذخیره سازی می باشد . از آنجاکه انرژی الکتریکی درحال حاضر به صورت مستقیم قابل ذخیره سازی نبوده وبه عنوان منبع انرژی اولیه (primary energy source) برای بسیاری از دستگاههای صنعتی و لوازم خانگی شناخته می شود، لذا ذخیره سازی آنبصورت انرژی حرارتی مکانیکی و شیمیایی انجام می پذیرد . از چهار نوع انرژی مورد نیاز مصرف کنندگان یعنی انرژی مکانیکی، حرارتی، روشنایی والکتریکی فقط انرژی حرارتی به صورت گسترده وباحجم زیاد قابل ذخیره سازی است و این در حالی است که سایر حاملهای انرژی به صورت محدود وحتی دربعضی موارد با صرف هزینه های بسیار زیاد قابل ذخیره سازی هستند(Killis and Kakac, 1989)ذخیره سازی حرارتی،یکی ازروشهای یکنواخت ساختن تقاضا برای انرژی(energy . demand) و افزایش آن درساعتهای (peak) است، به طوریکه اعمال این راهکار باعث کاهش بار در ساعتهای بیشینه مصرفدیگر می شود . بدیهی است که استفاده از ذخیره سازی برای یکنواخت ساختن منحنی تقاضای انرژی الکتریکی در بالا بردن بازده کلی نیروگاههای موجودوکاهش رشد تولید الکتریسیته موثر می باشد درکشورهای صنعتی مطالعه وتحقیق درزمینه مدیریت انرژی دربخش ساختمان چشمگیری برای یکنواخت ساختن منحنی تقاضای انرژی درشبانه روز به دنبال داشته است . دربسیاری ازکارخانه ها وساختمانهای اداری، انرژی سرمایشی مورد نیاز درطی ساعات روز تنها از طریق ذخیره سازی درساعات غیر بیشینه ویا شبانگاه انجام می شود . درنظرگرفتن چنین تمهیداتی به این سبب بوده که هواسازها وپمپهای توزیع،تنها مصرف کننده های انرژی درساعتهای بیشینه مصرف بوده (Molammadi-Ardehali and Smith ,1997 and 1999) ، و از بکارگیری چیلرها در طی این ساعتها جلوگیری میشود .