سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدمهدی رنجبر ملکشاهی – کارشناس ارشد مکانیک ماشینهای کشاورزی، عضو باشگاه پژوهش گران جوان دان
ایمان ولیئی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه شهرکرد

چکیده:

طراحی بهینهی ادوات خاکورز، ازجمله ادوات مورد استفاده در خاکورزی اولیه، ثانویه و حتی کل سامانه هایی که در ماشینهای مورد استفاده در کشاورزی با خاک به منظور برش آن، در تماس هستند؛ می تواند باعث افزایش بازدهانرژی کل مورد استفاده در زمین زراعی گشته و به پایدار سازی الگوی کشاورزی در دراز مدت کمکی شایان نماید . مدلسازی دقیق برهم کنش خاک- ابزار کلید اساسی برای این بهینه سازی است و میتواند نیاز به تستهای مزرعه ایگرانقیمت بیشمار و زمان توسعه و بررسی نمونه اولیه را کاهش دهد. روش اجزای گسسته که برای مدلسازی رفتار مواد گرانوله استفاده میشود برای مدلسازی خاک و برهم کنش بین خاک و اجسام صلب یا انعطاف پذیر مناسب است . دراین پژوهش به منظور شبیه سازی برهم کنش خاک و شیار بازکن به کار رفته در یک بذرکار بیخاکورزی با استفاده از روش اجزای گسسته، از بخش طراحی اجزای انعطافپذیر به روش اجزای گسسته، در نرم افزار آدامز(MSC.ADAMS) استفاده شد. پارامترهای مورد بررسی، میزان نیرو و گشتاور وارده به شیار بازکن پس از برخورد به پروفیل خاک و بررسی رفتار دینامیکی اولین المان برخورد کنده با شیار بازکن بذرکار پس از ۰/۱ ثانیهپارامترهای، جابهجایی، سرعت، شتاب، انرژی جنبشی مورد نیاز برای این حرکت و گشتاور لحظه ای واره به المان مورد بررسی بودند. نتایج نشان داد که بیشینه نیرو و گشتاور وارده به شیاربازکن شبیه سازی شده در اثر برخورد با پروفیل خاک طراحی شده به ترتیب، ۷۶ نیوتن و حدود ۸ نیوتن- متر میباشند. نتایج مربوط به تحلیل حرکتی المان مورد بررسی نشان داد که امکان تحلیل دینامیک حرکتی خاک و تعیین مکان تقریبی قرارگیری خاک در اثر برخورد با عامل خاکورز تا حد مناسبی قابل تعیین میباشد