سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدمهدی قافله باشی زرند – شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، تهران
محمدمهدی مرتضوی – پژوهشکده فنی و مهندسی، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، تهران
علی دشتی – شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، تهران
محمد کاظم زاده – شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، تهران

چکیده:

پلیمریزاسیون دوغابی پلی اتیلن سنگین با کاتالیستهای غیر همگن زیگل ر-ناتا شبیه سازی شده اس ت. پیش از این دو مدل جامع بطور جداگانه توسط سوآرز و همیلیک با مدل چند لایه ای پلیمری(PMLM)و گوپتا با مدلچند دانه ای پلیمری( PMGM) در پلیمریزاسیون آلفا- الفینها با کاتالیستهای زیگلر-ناتا ارائه شده است . در مطالعه حاضر، مدلی از ترکیبPMGM و PMLMارائه گردیده است که از نتایج حاصل از مدلسازی مشاهدهگردید، با افزایش غلظت کاتالیست معدل عددی وزن مولکولی کاهش می یابد . زمان رسیدن به ماکزیمم سرعت پلیمریزاسیون و معد ل عددی وزن مولکولی پلیمر با افزایش غلظت کمک کاتالیست کاهش می یاب د. غلظت هیدروژن رابطه معکوس با معدل عددی وزن مولکولی دارد . جهت مقایسه اثر تعداد اکتیو سایتهای کاتالیست پارامتر پلی دیسپرسیتی( PDI)بررسی شده است که با مقایسه کاتالیست از حالت تک سایتی به دو سایتی PDI از ۲ به ۳/۵ افزایش می یابد.