سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نوراله کثیری – آزمایشگاه تحقیقاتی مهندسی فرآیند به کمک کامپیوتر، دانشکده مهندسی ش
علیرضا حسینی – آزمایشگاه تحقیقاتی مهندسی فرآیند به کمک کامپیوتر، دانشکده مهندسی ش
مهتاب مقدم – آزمایشگاه تحقیقاتی مهندسی فرآیند به کمک کامپیوتر، دانشکده مهندسی ش

چکیده:

در اغلب فرآیندها از جمله فرآیند سنتز آمونیاک قلب واحد و آنچه تأثیر گذاری بیشتری بر بخش های دیگر دا شته و بزرگترین دغدغه کنترلی برای آن وجود دارد، راکتورهای واحد می باشد . در واحدهای تولید آمونیاک ۲ راکتور وجود دارد که یکی راکتور متاناسیون و دیگری سنتز می باشد. راکتور متاناسیون به دلیل این که واکنش های صورت گرفته در آن کم بوده و جنبه جانبی دا شته و از نظر کنترلی مشکلی در آن وجود ندارد . لذا با توجه به اهمیت کنترل فرآیند واکنش سنتز در راکتورهای سنتز در این تحقیق یک راکتور سنتز چهار بستره در یک محیط نرم افزاری به صورت پویا
شبیه سازی گردیده و با استفاده از مدل حاصله به مطالعه تأثیر پذیری شرایط عملیاتی (اعم از دماها، فشارها، شدت جریانها و غلظت ها) از تغییرات ناگهانی در فشار خوراک اولیه و تغییرات احتمالی خواسته یا ناخواسته در توزیع خوراک اولیه بر روی بسترهای مختلف کاتالیستی، پرداخته شده است.