سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی جعفریان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه شیراز
غلامرضا کریمی – استادیار بخش مهندسی شیمی نفت و گاز دانشگاه شیراز

چکیده:

در این تحقیق یک م دل دو بعدی برای بررسی پیل سوختی اکسید جامد در یک مجموعه با سوخت هیدروژن خالص ارائه گردیده ، معادلات بقای جرم و انرژی به طور همزمان با روشهای عددی حل شده و توزیع دما و غلظت در لایه های مختلف و همچنین توزیع افت پتانسیل فعالسازی محاسبه گردیده است. مقایسه توزیع دمای محاسبه شده با مقادیر آزما یشگاهی نش ان دهنده خطا ی معقولی است که از فرض یات ساده کننده در مدل ناش ی شده است. در نهایت نحوه تغییرات غلظت اجزاء و افت پتانسیل فعالسازی مورد بررسی قرار گرفته است.