سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مرتضی طلوعی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف
سیامک سراج زاده – استادیار دانشگاه صنعتی شریف
محمدعلی گلعذار – دانشگاه صنعتی اصفهان-دانشکده مهندسی مواد

چکیده:

به این دلیل که شرایط تغییر شکل و تغییرات ریز ساختاری بر روی ویژگیهای محصول نوردی ، تاثیرات چشمگیری میگذارند ، کنترل شرایط تغییر شکل و تغییرات ریزساختاری که در حین و پس از انجام فرایند روی میدهند بسیار مهم است. در این مقاله با ارائه یک مدل ریاضی نحوه تغییر شکل ، تغییرات دمایی در هنگام نورد داغ و چگونگی شکل گیری ریز ساختار پس از انجام فرایند بررسی شدند. با فرض پایا بودن فرایند نورد داغ ، از روش تابع جریان میدان سرعت در ناحیه تغییر شکل محاسبه شد و سپس با استفاده از روش اجزا محدود تغییرات دما در حین و پس از فرایند نورد محاسبه گردید. با ترکیب یافتههای روش تابع جریان ، مدل حرارتی اجزا محدود و روابط تجربی ، بر اساس تاریخچه تغییر شکل ، درصد حجمی تبلورمجدد یافته در راستای ضخامت قطعهکار در فرایند نورد داغ آلیاژAA5083 پیشبینی شد. در پایان بر اساس میدان سرعت و پروفیل دمای بدست آمده ، تحلیل کران بالایی انجام و نیروی نورد محاسبه گردید. با مقایسه نتایج حاصل از این مدل با نتایج عملی ، تطابق خوبی بین نتایج حاصل از شبیه سازی و نتایج آزمایشهای عملی مشاهده شد.