سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

صمد جاوید – کارشناس ارشد مکانیک و فرایند نورد گرم مجتمع فولاد مبارکه ، ناحیه نورد
مهدی علی اکبریان – کارشناس ارشد مکانیک و فرایند نورد گرم مجتمع فولاد مبارکه ، ناحیه نورد

چکیده:

یکــی از پارامترهــای کیفــی مهــم محصــولات نــورد گــرم، عــرض محصــول مــی باشــد . تعیــین و کنتــرل عــرض ورق در نورد گرم در حوزه نورد خشن صـورت مـی گیـرد . نـورد مقـدماتی بـه وسـیله غلتکهـای عمـودی عـرض بـار خروجـی از این ناحیـه را کنتـرل مـی کنـد . مـدلی کـه بـرای محاسـبات عـرض مـورد اسـتفاده قـرار مـی گرفـت، دارای دقـت قابـل قبــولی نبــوده و مشــکلات و زیانهــای زیــادی بــرای شــرکت فــولاد مبارکــه ایجــاد نمــوده بــود . بــرای رفــع ایــن مشــکل تحقیقات گسـترده ای صـورت گرفـت و بـا جـایگزینی مـدلی جدیـد نتـایج فـوق العـاده خـوبی بـه دسـت آمـد و درصـد غیر قابل قبول عرض ناشی از خطای محاسبات نورد خشن از ٣ درصد به زیر ۰/۳ درصد کاهش یافت .