سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و فناوری زیر دریا

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

آرش گوران اوریمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
افشین محسنی آراسته – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده:

آکوستیک محاسباتی یکی از شاخه های برجسته آکوستیک زیر آبی، امروزه بـه عنـوان یـک شـاخه اساسـی در آزمایشگاه های پیشرفته ی جهان نقش آفرینی نموده است . اهمیت این شاخه بواسطه صرفه جـویی در هزینـه هـای بسیار بالای آزمون های عملیاتی در آب می باشد . روش های عددی زیادی تاکنون در این شاخه پا بـه عرصـه ی وجود نهاده اند که از آن ها تنها روش های پرتو، مدهای عا دی، میـدان سـریع و معـادلات سـهموی مـورد توجـه فراوانی قرار گرفته اند . روش معادلات سهموی یک روش مناسب برای فرکـانس هـای کـم و آبهـای کـم عمـق می باشد و تقریباً برای همة محیط ها روشی قابل اعتماد می باشـد . بنـابر اهمیـت مطالعـه انتشـار صـوت در آبهـای دریای خزر، در این مقالـه، بـ ا اسـتفاده از روش معـادلات سـهموی و از زبـان برنامـه نویسـی C++ و نـرم افـزارMATLAB برای شبیه سازی انتشار صوت در این دریا استفاده نموده ایم . به دلیل وجود پیچیده گی های علمـی موجود در چگونگی اعمـال بسـیاری از پارامترهـا، برنامـه رایانـه ای مـذکور، حالتهـای کلـی را بـرای ب رخـی از پارامترهای مهم نظیر عمق و فرکانس منبع، برد گیرنده و عمق کل شبیه سازی در نظر گرفته است . نتایج حاصـل از این شبیه سازی نشان می دهند که تاثیر انعکاسهای مربوط به بستر و سـطح دریـا از بـرد ۴۵۰۰ متـر آغـاز مـی شود . مقدار خطای اتلاف انتقال حدود ۱۸/۴ درصد برآورد شد ه و با بالابردن توان تابش از ۲۰۰ دسـی بـل مـی توان اثر نوفه را حذف نمود . تعیین میزان اتلاف انتقال نیز در ایستگاههای ۱ الی ۴ دریای خزر با اسـتفاده از ایـن شبیه سازی در شکلهای ۲ ، ۶ ، ۸ و ۱۰ نشان داده شده است .