سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

محسن فیروزی منفرد – تهران،دانشگاه صنعتی امیرکبیر،دانشکده مهندسی پلیمر
سعید پورمهدیان – تهران،دانشگاه صنعتی امیرکبیر،دانشکده مهندسی پلیمر
امیر ارجمند – تهران،دانشگاه صنعتی امیرکبیر،دانشکده مهندسی پلیمر

چکیده:

مدلی برای پلی مریزاسیون امولسیونی وینیل استات در شرایط starved در حضور پتاسیم پرسولفات به عنوان شروع کننده ارائه شده است . این مدل شامل شرایط ناپایدار و پایدار می شود . از تئوری ساده شدة Hansen-Uglestad-) HUFT (Fitch-Tsai برای توضیح هسته گذاری هموژن استفا ده شده . برخلاف کارهای قبلی اختتام در فاز پلیمری نادیده گرفته نشده،همچنین فرض نشده است که ترکیب درصد فاز پلیمری در مرحلة II و حجم فاز پلیمری در مرحلة III ثابت است . متوسط های جرم مولکولی از روش ممان بدست آمده اند و با روشهای عددی معادلات حل شده است . برنامة کامپیوتری حاصل، قادر به پیش بینی جرم مولکولی و سرعت پلیمریزاسیون و PDI وینیل استات در محدودة وسیعی از شرایط پلیمریزاسیون می باشد .