سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دوازدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رضا سعادت – استادیار دانشگاه یزد
منصور نخ کش – استادیار دانشگاه یزد
فرانک دولت داد – دانشجوی کارشناسی ارشد مخابرات

چکیده:

ویژگیهای چون وجود چند مسیریها که به دلیل ناهمگن بودن محیط آب و انعکاس از سطح و کف ناشی می شوند ، تغییر پذیری با زمان ، گزینندگی فرکانسی و ایجاد تداخل بین سیمبلی (ISI) ، وجود نویزهای محیطی ، افت انتشار که عامل محدود کننده پهنای باند سیستم است و نهایتا وجود جابجایی داپلر به دلیل حرکت نسبی فرستنده و گیرنده در کانال مخابراتی سیار دیجیتال و بی سیم در زیر آب ، خصوصا در آبهای کم عمق خلیجی ، مدلسازی کانال و ارائه سیستمهای مخابراتی بصورت دیجیتال را بسیار پیچیده می کند . در این مقاله ابتدا مدلی مناسب که بتواند اکثر ویژگیهای فوق را برآورده سازد شبیه سازی شده و سپس اثر کانال بر مدولاسیونهایPSKFSKو DPSK باینری بررسی کرده و این مدولاسیونها از لحاظ احتمال خطای آشکار سازی مقایسه شده اند از نتایج حاصل چنین بر می آید که در سناریوی خاص انتخابی برای این مقاله مدولاسیونFSK کارایی بهتری داشته و در مقایسه با دو مولاسیون دیگر نسبت به تغییرات کانال استحکام بیشتری از خود نشان می دهد . بدین ترتیب طراح می تواند با اعمال شرایط مطلوب خود به نرم افزار روش مدولاسیون بهینه را برگزیده و پهنای باند و توان ارسالی دستگاه را معین کند .