سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد عبدالحسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدمهدی کفایتی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

کاهش طبیعی، فرآیندی است که به طور مؤثر باعث کاهش غلظت آلاین ده ها به سطوحی می گردد که خطری برای سلامتی افراد و محیط زیست نداشته باشند. فرآیند کاهش طبیعی م یتواند شامل کاهش، انتشار، رقی قسازی، جذب و تبخیر شیمیایی یا بیولوژیکی باشد. از این فرآیندها، کاهش بیولوژیکی اغلب مهمترین مکانیزم جوابگو برای از بین بردن هیدروکربن های نفتی و هیدروکربن های کلردار چربCAH)ها) در آبهای زیرزمینی است. استفاده از کاهش طبیعی به عنوان عامل بهبود کیفیت آب زیرزمینی نیاز به اطلاعات فنی معتبری دارد که بیانگر سودمندی این اندازه گیری ها باشد. وقتی کاهش طبیعی مورد بررسی قرار می گیرد، ممکن است لازم باشد که روندهای مکانی و زمانی چندین ماده شیمیایی که برخی از آنها نیز به یکدیگر وابست هاند مورد تحلیل قرار گیرند. در برخی از موقعیت ها، تحلیل این روند م یتواند چال شانگیز بوده و بررسی اعتبار این روندها ممکن است از لحاظ فهم مطالب برای کاربران ناوارد مشکل باشدSEQUENCE ابزاری ساده برای کمک در شبیه سازی و قابل رؤیت نمودن روند کاهش طبیعی بر اساس روش دیاگرام شعاعی است که وقوع کاهش طبیعی در آب زیرزمینی را به طور مشخص تعیین می نماید. به علاوه می توان از آن به منظور نمایش همزمان روندهای مکانی و زمانی چندین نوع آلوده کننده آلی در یک محل استفاده نمود