سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد کارآموز – استاد دانشکده عمران، پردیس فنی، دانشگاه تهران، تهران، خیابان انقلا
راما هاشمی علیا – کارشناس ارشد مهندسی آب، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
علی مریدی – دانشجوی دکترای عمران – مهندسی آب، دانشکده عمران و محیط زیست، دانشگاه ص
آزاده احمدی – دانشجوی دکترای عمران – مهندسی آب، دانشکده عمران، پردیس فنی، دانشگاه ت

چکیده:

دراغلب مدل های بهره برداری تلفیقی از منابع آبهـای سـطحی و زیرزمینـی، در نظـر گـرفتن انـدرکنش آبخـوان و رودخانه از اهمیت خاصی برخوردار است که غا لباً بدلیل مشکلات محاسباتی موجود مورد توجه قرار نمی گیـرد . ایـن موضوع می تواند در د قت سیاست های بهره برداری تدوین شده، اثـر قابـل توجـه ای داشـته باشـد . هـدف اصـلی از شبیه سازی کمی و کیفی آبخوان پیش بینی و بررسی تغییرات زمانی و مکانی سطح آب و غلظـت متغیرهـای کیفـی در اثر تنش های مختلف کمی و کیفی وارد شده به آبخوان می باشد . همچنین بـه کمـک مـدل و بـا ا سـتفاده از برخـی
اطلاعات مربوط به مشاهدات میدانی می تـوان مشخـصات فیزیکـی، هیـدرولیکی و هیـدرودینامیکی آبخـوان، ماننـد ضرایب هدایت هیدرولیکی و ضریب ذخیره را محاسبه یا تصحیح نمـود . در ایـن مقالـه مـدل PMWIN کـه از مـدل شناخته شده MODFLOW استفاده می کند، جهت بررسی تغییرات کمی و کیفی آبخوان و اندرکنش آبهای سـطحی و زیرزمینی به کار گرفته شده است . سپس با استفاده از نتایج شبیه سـازی کمـی و کیفـی رودخانـه و آبخـوان، متوسـط تغییرات تراز آبخوان ، متوسط کیفیت آبخوان ، میزان حجم آب وارد شده به آبخوان از رودخانه و میـزان حجـم آب وارد شده به رودخ انه از آبخوان با استفاده از یک مدل شبکه عصبی مصنوعی پیش بینی شده است . در ایـن مقالـه بـه عنوان مطالعه موردی رودخانه زاینده رود و آبخوان لنجانات مورد ارزیابی قرار گرفته است .