سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

شادی یادگار – دانشگاه صنعتی شریف ، دانشکده مهند سی شیمی و نفت
محمودرضا پیشوایی – دانشگاه صنعتی شریف ، دانشکده مهند سی شیمی و نفت

چکیده:

روش کیفی برای مدلسازی و شبیه سازی رفتار گذاری هریک از متغیرهای فرآیندی ارائه شده است . رفتار گذاری یک متغیر در یک پنجره زمانی با روش تحلیل عناصر اصلی بصورت دسته بندی شده ارائه می گردد ، در حالیکه فرآیند بصورت یک دایگراف علت و معلولی با گره های بر هم کنش و برگشتی مدل می شود . قوانین استدلالی دقیق را می توان برای دایگراف علت و معلولی با
استفاده از مکانیزم های آموزشی تعبیه کرد . در روش ترکیبی مذکور اطلاعات کمی با معرفی خوشه بندی فازی بدون لطمه زدن به سطح شناخت اطلاعات موجود در گره های و دایگراف ، گنجانیده می شود . در این رابطه روش پیشنهادی برای دو فرآیند نمونه راکتور پیوسته غیر همه ها و ستون تقطیر چند جزئی اعمال شده و نتایج آن با روشهای سنتی مقایسه می شود